Úvod

Každý má právo na životnú úroveň, ktorá by
zaistila jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt
jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej
starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, článok 25, odst. 1)

Vyhlásenie

Potravinová banka Slovenska (ďalej len PBS) na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len UVZ SR), ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a rozhodnutia UVZ SR podľa § 5ods. 4 písm. h) „zákona č. 355/2007 Z. z.“ vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.")

V Y Z Ý V A

všetkých dobrovoľných členov PBS, organizácie, spolupracujúce na odbere a distribúcii prebytočných potravín od darcov – jednotlivcov a obchodných reťazcov na striktné dodržiavanie všeobecne vydaných záväzných prístupov, postupov, opatrení a odporúčaní, vychádzajúcich z poznatkov a štandardných postupov Hlavného hygienika SR, krízového štábu vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ostatných kompetentných orgánov SR, koordinujúcich priebeh a zvládnutie mimoriadneho stavu v ktorom sa Slovenská republika v súčasnom období nachádza. Vo výkone bežnej praxe - pri odbere prebytočných potravín žiadame odoberajúce organizácie a jej poverených zástupcov o : - dodržiavanie hygienických opatrení, ktoré si v súčasnej dobe určil každý darca prebytočných potravín (napr. používanie hygienických rúžok, rukavíc, návlekov a pod...); - pri pravidelných (opakovaných) termínoch odberov, po dohode s dodávateľom prebytočných potravín vopred telefonicky zistiť objem dodávky, aby odberateľská organizácia necestovala zbytočne, nakoľko sa môže stať, že dodávateľovi v danom čase nevznikne prebytok potravín (z dôvodu súčasného nadmerného vykupovania potravín a tvorby zásob obyvateľmi SR); - dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení pri distribúcii prebytočných potravín ďalším organizáciám a jednotlivcom, pracujúcim s cieľovými skupinami odkázanými na potravinovú pomoc; Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť pri práci. Ďakujeme všetkým darcom za darované prebytky a všetkým dobrovoľníkom za nezištnú prácu. Želáme veľa zdravia a síl v súčasnej zložitej situácii.

S úctou, Potravinová banka Slovenska v zastúpení Mgr. Marko URDZÍK predseda
Promocodius

Chcete ušetriť peniaze pri online nákupoch? Potom určite navštívte webovú stránku Promocodius! Nájdete tu tisíce aktuálnych propagačných kódov a zliav pre najobľúbenejšie internetové obchody.

Publikácie

Čo sú Lepiace a Nelepiace Bonusy v Online Kasínach

Racionálne využívanie vody

KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Pribinova 8,
811 09 Bratislava

web: pbs.sk